Svet-Stranek.cz
slovenský čuvač - výchova a výcvik
Chovatelská stanice Jizerský les

Čuvač ovčák a čuvač pastevec:slovenský čuvač - výchova a výcvik

Čuvač ovčák a čuvač pastevec

 

Čuvač ovčák a čuvač pastevec

Čuvač – ochránce stáda a pomocník člověka

Při práci s dobytkem se uplatňují dva typy psů. Jednak psi ovčáčtí, kteří stádo vodí, manipulují s ním podle příkazu člověka. Jsou navázáni na člověka a se stádem nežijí, žijí s člověkem. Druhým typem jsou psi pastevečtí, kteří prakticky se stádem žijí. Od malička jsou u stáda, navážou se na něj - tj. poznají zvyky ve stádu, naučí se poslouchat vůdčí ovci, přijmou stádo a považují ho za svou smečku, doprovázejí stádo všude, kam jde, a v případě nebezpečí stádo ochraňují. Pastevečtí psi nejsou navázáni načlověka, nežijí s člověkem, člověk je pouze dochází k ovcím krmit.Jsou zcela samostatní a samostatně se rozhodují v nepřítomnosti člověka. Jsou to ochránci stád.

Odpověď na otázku, zda je čuvač pastevec, nebo ovčák, není zcela jednoznačná. 

Čuvač - ovčák

Obecně je čuvač pokládán za pastevecké plemeno. Při rozumném výcviku je však schopen se naučit i dovednostem ovčáckého psa. Dochované informace a i naše vlastní zkušenosti ukazují, že čuvač se může naučit vyvést stádo z košáru, sehnat stádo dohromady a přemístit ho - samozřejmě ve spolupráci s psovodem. Nikdy v tomto asi nebude dosahovat mistrovství borderek. K práci se stádem se staví po "čuvačím". Leckdy se na jeho práci projeví i to, že se mu momentálně pracovat nechce (třeba proto, že mu je teplo nebo je unavený). Jakási fascinace stádem není u některých čuvačů až tak obrovská jako třeba u borderek. Pokud však stádem "fascinován" je, nebo pokud se rozhodne, že pracovat bude (např. proto, že si chce udržet dobrý vztah se psovodem, proto, že to přijme za svůj úkol nebo povinnost, ...), je schopen předvést excelentní výkon. I zde platí, že aby čuvač nějakou práci odvedl dobře, musí to jednak umět, a jednak musí chtít. Přičemž naučit ho ovčáckým dovednostem bývá většinou ten menší problém. Základní ovčácký výcvik v tzv. tradičním stylu pasení zvládá bez problémů.

Je třeba zmínit ještě jeden důležitý fakt. Většina čuvačů dnes bohužel nežije ve svém původním prostředí horské salaše a není denně u ovcí. Dnes jsou čuvači především rodinní psi, jejichž posláním se stalo hlídat rodinný dům a zahradu. Ke stádu se dostávají velmi omezeně při ovčáckém výcviku. Z toho vyplývá, že se dostávají do kontaktu se stádem, na které nejsou navázáni a nepovažují ho za "své". Nejsou to "jejich" ovečky a i to zřejmě přispívá k tomu, že ne vždy pracují s "takto zapůjčeným" stádem tak nadšeně, jak by si třeba psovod představoval. Je též vysoce pravděpodobné, že by "zapůjčené" stádo v případě napadení nebránili. Není prostě "jejich".

 

Čuvač - pastevec

V minulosti bača dal odstavené štěně do košáru a nechal ho, aby se na stádo v košáru navázalo. Štěně bylo trvale s ovcemi, bez kontaktu s lidmi, bača ho pouze chodil do košáru krmit. Štěně se naučilo respektovat vedoucí ovci, na stádo se navázalo a doprovázelo ho. Nevzdalovalo se od stáda, byla to pro něj jeho smečka. V případě nebezpečí svou smečku bránilo. Takto je to popsáno v literatuře. Prakticky toho ale víme málo, protože se čuvač k tomuto svému původnímu účelu již desítky let nepoužívá. Asi nejlépe byla tato problematika popsána v článku paní Jany Goliášové publikovaném před lety ve Zpravodaji Klubu chovatelů slovenských čuvačů v SR s využitím publikace Obnovení tradice využívání pastýřských strážních psů, který se zabýval tradicí využívání pasteveckých strážních psů na Slovensku - viz dále.

 

Obnovení tradice využívání pasteveckých strážních psů na Slovensku

Zpravodaj Klubu chovatelů slovenských čuvačů - Slovenská republika

upraveno 

Úloha pasteveckých strážních psů v současnosti dostává nový rozměr. Kromě tradiční ochrany hospodářských zvířat se strážní psi nepřímo podílejí i na zachování našich vzácných šelem – vlka, medvěda a rysa. Správně vychovaní a používaní psi dokáží účinně zabránit přístupu divokých zvířat ke statku. Tím se otvírá možnost lepšího soužití člověka a šelem, jejichž početnost už není potřebné regulovat lovem. Tuto úlohu však zvládnou jen správně vychovaní strážní psi, kteří na Slovensku již vymizeli, nebo se chovají lokálně, aniž by o nich vůbec někdo věděl.

V Evropě se od pradávna využívali psi k ochraně stád proti medvědům, vlkům, rysům a zlodějům. Pastýři vyšlechtili velké mohutné psy s průměrnou hmotností 35-40 kg, výškou 65-70 cm a chováním odlišným od menších čilých psíků používaných na zahánění. Strážní psi ve dne i v noci věrně doprovázejí stáda ovcí, koz, koní nebo dobytka. Psi chrání domácí zvířata zastrašováním šelmy, výhružnými projevy a postoji, čímž narušují postupnost jednotlivých fází lovu. Většina šelem vyrušená při útoku se vzdá dalšího úsilí získat kořist. Skutečný boj mezi psem a šelmou je výjimkou. Šelma se při střetnutí se psem instinktivně vyhýbá riziku poranění a neusiluje ulovit kořist za každou cenu. Pastýři využili poznatky získané dlouhodobým pozorováním chování psů a vyvinuli systém ochrany domácích zvířat a zároveň i volně žijících šelem.

Psi se na ochranu domácích zvířat tradičně používali po století, ale ve dvacátém století zaznamenal jejich chov postupný úpadek. Když se po 2. světové válce začaly v Evropě snižovat stavy ovcí, poklesly i počty psů a zanikla i kulturní tradice jejich výchovy, výcviku a praktického využívání. Slovensko je v tomto ohledu extrémním příkladem. Slovenští pastýři před 2. světovou válkou uvazovali své psy na řetěz, aby v nich vypěstovali agresivitu vůči lidem - zlodějům ovcí. Nyní je uvazují ze strachu, protože věří, že agresivita je jejich vrozená vlastnost. V mnoha zemích ukázaly výzkumy, že psi neuvázaní na řetězu nejeví vrozenou agresivitu vůči lidem. Uvazování psů v blízkosti stáda nebo ohrady snižuje jejich obrany schopnost – psi si nemohou správně navyknout na ovce, nemohou je chránit proti šelmám a vyvine se u nich tzv. řetězový efekt – nadměrná agresivita vůči lidem. Na malbě z 19. století je zachycen strážní pes s „pichlavým“ obojkem na krku. Je to důkaz toho, že i slovenský čuvač se v minulosti využíval správným způsobem a nebyl uvazován na řetěz.

Pastýřští strážní psi jsou důležitými pomocníky při snižování ztrát zaviněných šelmami. Úspěch závisí na vrozených vlastnostech a správném výcviku psa. Při výcviku pastýřských strážních psů se využívají úplně odlišné metody než při výcviku služebních a mysliveckých psů a psů na nadhánění.

Pastýřští strážní psi mají vlastnosti odlišné od jiných plemen psů. Po dobu jejich celého života u nich přetrvávají vlastnosti podobné štěněčím – olizování tlamy, žebrání o potravu, hravé zápasení, následování rodičů nebo sourozenců, zdržování se v blízkosti domu nebo pelechu, ohlašování příchodu jiných lidí a zvířat, absence loveckého pudu. Každý pes projevuje tyto vlastnosti v různé míře, ale je možné je utvrdit učením nebo pozitivními zážitky. Pes mnohé z těchto vlastností projevuje vůčiovcím, jako kdyby byly jeho sourozenci či rodiči.

Pastýřští strážní psi mají sklony dělat věci podle návyku. Dobře osvojený návyk se u nich mění velmi těžko. Nevyvinutý lovecký pud je základním předpokladem důvěryhodnosti psa. Pří výběru štěňat se zaměřujeme na dvě vlastnosti psa při styku s ovcí – podřízenost a neškodnost dotyků při seznamování. Podřízené chování spočívá v přibližování se k ovci se sklopenýma ušima a přivřenýma očima, vyhýbaní se pohledu do očí a lehání si na hřbet. Očichávání hlavy a zadku se nazývá seznamovací chování. Oba dva druhy chování jsou žádoucí a nasvědčují tomu, že pes má dobře vyvinuté instinkty, které budou správně pracovat. Přilnutí psa k domovu nebo sourozencům je základní projev věrnosti. Strážci stáda se vybírají pro jejich schopnost následovat jiné zvířata. Projevem věrnosti psa je doprovázení stáda, spaní a polehávání mezi ovcemi.

Podstatou hlídání je schopnost psa reagovat na očekávané změny. Proto se vybírají takoví strážní psi, kteří zahlásí neznámé zvířata, osoby, zvuky a jiné vlivy. Pro štěňata je typické, že na nové a cizí situace reagují odběhnutím a poštěkáváním se zvednutým ocasem nad hřbet. Při oslovení zaběhne k ovcím nebo domů s ocasem staženým mezi nohy. Toto nazýváme zastrašováním nebo výhružným chováním. Zastrašování strážním psem většinou postačuje na zahnání šelmy. Přímé napadnutí šelmy psem není většinou potřebné a vyskytuje se zřídka. Dospívající pes je postupně smělejší a vzdálenost mezi níma vetřelcem se zmenšuje. Vzdálenost vyběhnutí psa zřídka překročí hranici pozemku.

Výchovu psa v prvním roce život zaměřujeme na navyknutí si na ovce a vytvoření vzájemných sociálních vazeb. Sociální vazby vytvořené krátce po odstavení štěňat jsou důležité pro budoucí společenské kontakty psa.Malé štěně vyrůstající ve stálém styku s ovcemi bude v dospělosti s větší pravděpodobností upřednostňovat ovce před lidmi nebo psy.

Od začátku je důležité držet psa s ovcemi a vyloučit návštěvy domu, styk s lidmi a jinými psy včetně sourozenců. Štěně hned po odstavení umístíme do cvičné ohrady se šesti nebo více ovcemi na období 8-12týdnů - tedy až do věku pěti měsíců. Ohrada má být v blízkosti vody, na místě, kde se ovce shromažďují. Ovce ve výcvikové ohradě střídáme, aby si i plaché ovce na psa zvykly. Když štěně dovrší 5 měsíců, otevřete dvířka výcvikové ohrady. Štěně by mělo následovat ovce, které z výcvikové ohrady přecházejí k hlavnímu stádu. Potom do ohrady zavírejte jen na noc několik ovcí se štěnětem po dobu 1-2 měsíců. Když se vzdálíte na delší dobu, štěně nechejte zavřené v ohradě. Když je štěně s ovcemi na pastvě, nechávejte dvířka v ohradě otevřená. Štěně se může kdykoli vrátit domů. Ohradu využívejte na krmení štěněte. Pro staršího psa postačuje přístřešek jako místo odpočinku a krmení psa. Na zadní stranu přístřešku je vhodné umístit sůl pro ovce. Přístřešek potom slouží jako místo vzájemného kontaktu a navykání psana ovce.

Zapamatujte si – jestliže chcete, aby Váš pes dával pozor na ovce, musíte ho vychovat s nimi. Záleží na Vašem úsudku, od kdy psa necháte samotného mimo cvičnou ohradu. Obyčejně je to ve věku 6-8 měsíců. Psa je možné nechat bez dohledu obyčejně tehdy, když upřednostňuje pobyt s ovcemi na pastvě před následováním člověka při odchodu ovcí. Pastýřské strážní psy vychovávejte jinak než psy určené k nadhánění a pro jiné účely. Strážní pes, který si hraje s jinými psy, si dříve vypěstuje vztah k nim než k ovcím. Vzájemné postupné seznámení strážního a ovčáckého psa je však potřebné pro zmírnění agresivity a pozdější spolupráci na pastvě. Seznamování psů lze připustit až tehdy, když je strážní pes dobře navyknutý na ovce. Psa hlaďte s rozvahou, jen za určitých okolností, protože takto se utužuje vztah mezi ním a člověkem. Čím více budete psa hladit, tím více bude vyhledávat společnost lidí. Je však vhodné udržovat částečný kontakt mezi člověkem a strážním psem, protože členové rodiny příležitostně přicházejí do kontaktu se psem při kontrole jeho zdravotního stavu nebo při přesunu na jinou pastu. Přicházet do styku se psem je nejlepší při krmení nebo při obhlídce ovcí na pastvě nebo v ohradě. Psa není vhodné cvičit na poslušnost, protože takto se zase upevňuje vztah k lidem.

10. 7. 2004 navštívili zástupci slovenského Klubu chovatelů slovenských čuvačů a dva členové Lesoochranárského sdruženia VLK vesnici Ublana hranici s Ukrajinou. Tam měli možnost vidět, že i na Slovensku je možné dokonalé navázání pastýřských psů – čuvačů na stádo ovcí soukromého majitele ve dne v noci v lokalitě, kde se často střetávají s útokem vlků. Podle vyprávění majitele se jeho psi už střetli s útokem vlků a dokázali svoje ovečky ochránit. Majitel byl na své psy velmi hrdý. Není totiž jednoduché psy na tento úkol vychovat. Všichni se ale shodli na tom, že dnešní čuvači si svoje strážní vlohy zachovali. Zvláště fenka chodila s ovečkami bok po boku. Jako doklad o navázanosti na ovce svědčí pořízené fotografie.

Až dojemně zapůsobil obrázek 3 měsíčního pejska z tohoto spojení, který vyrůstal s ovečkami v maštali. Zástupci klubu ho již zastihli u nového majitele, kde bude doprovázet své ovečky. Byl krásně navázaný na ovce a bude jen na lidech, aby dohlédli na to, aby vyrostl ve statného čuvače, aby v pubertě nezačal honit ovce, aby ho lidé z jakéhokoli důvodu nezačali uvazovat na řetěz, aby nezahodili to, co psík získal od matky. Jen tak totiž může čuvač plnit své původní poslání.